Ghế họp The City Đà Nẵng (1)

Ghế tập huấn và hội nghị The City (1)

Ghế xoay The City Lãnh đạo Đà Nẵng (1)

Ghế xoay The City Nhân viên Đà Nẵng (32)