Bàn làm việc chân sắt nội thất 190 tại Đà Nẵng, Miền Trng và Tây Nguyên