Bàn hội trường gỗ (50)

Bàn hội trường chân sắt (18)