Bàn lãnh đạo nội thất 190 tại Đà nẵng, Miền Trung và Tây Nguyên